VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na činnost společnosti VČELIČKA s.r.o., se sídlem Mělnická 96, Vysoká Libeň, 277 38 Mělnické Vtelno, Česká republika, IČ 27605493, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 118377 (dále jen „zhotovitel“) a fyzických nebo právnických osob (dále jen „objednatel“) objednávajících elektronický produkt a službu online motivační program „Do pekla a zpět“ (dále jen „DPAZ“).

Předmětem plnění je poskytování služeb, které souvisejí s předmětem podnikání zhotovitele, tj. výhradní prodej elektronického produktu a služeb online motivačního programu DPAZ.

Zhotovitel i objednatel (dále jen „smluvní strany“) jsou povinni se těmito všeobecnými podmínkami řídit.

Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást písemné objednávky DPAZ, byla-li taková písemná objednávka učiněna.

Písemnou objednávkou se rozumí taková objednávka, která obsahuje všechny náležitosti dle bodu I.1 a byla doručena na adresu zhotovitele osobně či elektronickou poštou (e-mailem) na e-mailovou adresu jita@dopeklaazpet.cz. Taková objednávka je závazná a tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou její nedílnou součástí.

Oficiální webové stránky zhotovitele jsou www.dopeklaazpet.cz.

I. Objednávka

1. Náležitosti objednávky: přesná fakturační a korespondenční adresa, IČO a DIČ (je-li příděleno), kontakt na objednávající osobu, termín dodání DPAZ (v případě elektronické objednávky tyto údaje nejsou zasílány, zhotovitel je však oprávněn si vytištěnou objednávku s podpisem případně razítkem objednatele dodatečně vyžádat). Objednávkový formulář je součástí poptávky DPAZ.

2. Objednatel má právo na zpracování nezávazné cenové nabídky obsahující informace o ceně a termínu dodání DPAZ. Zpracování takové cenové nabídky je zdarma.

3. Zhotovitel je povinen písemnou či elektronickou objednávku potvrdit. Dodatečný požadavek zhotovitele na zaslání vytištěné objednávky s razítkem a podpisem (bod I.) nemá vliv na platnost již potvrzené elektronické objednávky.

4. Zhotovitel považuje veškeré informace a dokumenty poskytnuté objednatelem v souvislosti s objednávkou za přísně důvěrné a zavazuje se, že tyto neposkytne žádné neoprávněné osobě. Oprávněnými osobami jsou pouze zaměstnanci zhotovitele, kteří mají se zhotovitelem uzavřenou smlouvu s příslušným ustanovením o mlčenlivosti či prohlášení o mlčenlivosti.

5. Zhotovitel nenese odpovědnost za důsledky spojené s porušením autorského práva vinou objednatele.

II. Pojmy

Elektronický produkt a služba online motivační program „Do pekla a zpět“ (dále jen „DPAZ“) – program v elektronické podobě vytvořený za účelem vzdělávání v oblasti online hazardu.

III. DPAZ

Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje při splnění uvedených podmínek předat předem smluveným způsobem objednateli DPAZ.

2. Zhotovitel účtuje objednateli cenu na základě odsouhlasené objednávky.

Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje DPAZ v dohodnutém termínu převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za DPAZ ve smluveném termínu.

2. Objednatel se stává vlastníkem DPAZ až po plném splacení celé ceny za DPAZ. Do té doby je DPAZ majetkem zhotovitele.

IV. Termín zaslání DPAZ

Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen potvrdit přijetí poptávky nebo objednávky bezprostředně po jejím obdržení, nejpozději však do 48 hodin od jejího doručení.

Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen zaslat objednávku zhotoviteli elektronickou formou na e-mailovou adresu jita@dopeklaazpet.cz, a to včetně všech náležitosti dle bodu I. odstavce 1. těchto Všeobecných obchodních podmínek.

V. Cena za DPAZ

1. Cena za DPAZ je definována v cenové nabídce, kterou objednatel obdrží a potvrdí v písemné objednávce. Oficiální webové stránky zhotovitele jsou www.dopeklaazpet.cz. Společnost je plátcem DPH. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a včetně DPH 21%.

VI. Reklamace

1. Objednatel je povinen uplatnit nároky z vad DPAZ u zhotovitele řádně a bez zbytečného odkladu (nejpozději do 24 měsíců ode dne převzetí DPAZ).

2. Jsou-li nároky vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady uplatněny objednatelem opožděně, tak zanikají.

3. Reklamaci může objednatel uplatnit osobně, elektronickou či klasickou poštou. V reklamaci musí být uveden konkrétní důvod a popsán charakter vad a jejich rozsah, případně návrh na řešení této reklamace.

4. Reklamace je vyřízena bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující pracovní den po uplatnění reklamace.

5. Uzná-li zhotovitel reklamaci za oprávněnou, neprodleně a na vlastní náklady zajistí příslušnou nápravu.

6. Vznikne-li mezi zhotovitelem a objednatelem spor o oprávněnosti nároků objednatele na uplatnění odpovědnosti zhotovitele za vady, zavazují se obě strany řešit tento spor mimosoudní cestou.

7. Reklamace nemá odkladný účinek na splatnost vydané faktury, kterou je reklamovaná služba fakturována.

VII. Platební podmínky

1. Podkladem pro úhradu ceny za DPAZ je daňový doklad vystavený zhotovitelem se splatností ke dni, který je uveden na dokladu. Obvyklou dobou splatnosti je 7 kalendářních dní, není-li v daňovém dokladu uvedeno jinak.

2. Zhotovitel je oprávněn vystavit objednateli daňový doklad v okamžiku předání DPAZ.

3. Při prodlení s úhradou zaplatí objednatel zhotoviteli 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

VIII. Odstoupení od smlouvy a náhrada škody

1. Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od objednávky, vyskytnou-li se po uzavření smluvního vztahu na její straně takové neodstranitelné překážky, které brání splnění závazku.

2. Odstoupení od objednávky je smluvní strana povinna sdělit druhé v písemné formě.

3. Pokud objednatel odstoupí od objednávky, je povinen uhradit prokazatelně vzniklé náklady na již zaslanou část DPAZ, případně i celý DPAZ.

4. Pokud objednatel odstoupí od objednávky DPAZ 7 dní před zasláním DPAZ, činí storno poplatek 20 % z dohodnuté ceny, 6 až 2 dny před zasláním DPAZ 50 % a 1 den před zasláním DPAZ nebo v den zaslání DPAZ 100 % z dohodnuté ceny.

5. Zhotovitel neodpovídá objednateli za škodu vzniklou z nerealizování objednávky, jestliže k tomu dojde z důvodů nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, kterým nemohl zabránit.

IX. Ochrana autorských práv

1. DPAZ je určen pro osobní potřebu objednatele. Všechny produkty a služby, které zhotovitel prodává prostřednictvím webových stránek www.dopeklaazpet.cz, a to včetně jejich obsahu, podléhají ochraně autorských práv. Jejich další šíření jako celku či jejich částí je bez souhlasu držitele autorských práv zakázáno. Objednatel odpovídá zhotoviteli jakožto držiteli autorských práv za případnou újmu, kterou porušením autorských práv způsobí.

X. Závěrečná ustanovení

1. Pokud tyto Všeobecné podmínky nebo objednávka DPAZ nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník České republiky).

2. Znění těchto Všeobecných podmínek je pro obě smluvní strany závazné.

3. Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1.8.2022.